9 راهکار ذخیره‌سازی ابری برای کسب و کارهای کوچک
واسط خط فرمان پشتیبان Poshtiban Cli منتشر شد