زیرساخت فراهمگرای پشتیبان یا آنطور که ما صدایش می‌کنیم «کوهستان ابری پشتیبان»

زمان آن فرا رسیده تا بیشتر راجع به توانایی‌های پلتفرم ابری پشتیبان یا همان «کوهستان ابری پشتیبان» صحبت کنیم. اینکه ما  در فضای ابری پشتیبان ادعا می‌کنیم صدها ترابایت ترافیک را در یک شب و فقط برای یک کاربر مدیریت می‌کنیم ولی حتی لازم نیست از خواب بیدار شویم چطور ممکن شده است؟ چگونه در … ادامه خواندن زیرساخت فراهمگرای پشتیبان یا آنطور که ما صدایش می‌کنیم «کوهستان ابری پشتیبان»