ما در پشتیبان با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم.
اطلاعات بیشتر