جدا سازی صوت و ویدیوی یک فایل

*این قابلیت به زودی به سرویس اتوماسیون فضای ابری پشتیبان اضافه خواهد شد.