چسباندن تصاویر و ایجاد یک فایل تصویری (عکس)

ایجاد سنسور #

اکشن چسباندن فایل‌ها بسازید #

در فیلد اکشن چسباندن فایل‌ها را انتخاب کنید و در فیلد منبع عکس را انتخاب کنید. در بخش سطر و ستون مشخص کنید تصاویر به چه تعدادی در سطر و در چند ستون قرار بگیرند. با فعال بودن گزینه اکشن ها بر روی فایل خروجی اعمال شوند، علامت گذاری کوهستان ابری در متادیتای فایل انجام نمی‌شود و اکشن های دیگر هم می‌توانند بر روی فایل خروجی عملیات های دیگری که ممکن است نیاز داشته باشید، مثل تغییر سایز و غیره را انجام دهند. این گزینه معادل گزینه رد کردن متادیتا در سنسور است فعال بودن یکی از این دو گزینه یک نتیجه را برای شما خواهد داشت.