شروع به کار با پارتیشن s3 RGW #

پیش نیازها #

پکیچ Nuget برای کتابخانه AWSSDK.S3 را از آدرس https://www.nuget.org/packages/AWSSDK.S3 دریافت کنید یا از کد زیر استفاده کنید:

dotnet new console --name <PROJECT_NAME>
cd <PROJECT_NAME>
dotnet add package AWSSDK.S3

و آن را اجر کنید:

dotnet run

لینک مستندات و گیتهاب #

برای دسترسی به مستندات کامل و جزییات بیشتر  به مستندات و گیت‌هاب این کتابخانه مراجعه کنید.

کانیفگ اطلاعات دسترسی در #C #

کلید دسترسی و کلید خصوصی (Access Key و Secret Key) و آدرس اندپوینت(ٍEndpoint) فضای ابری پشتیبان خود را مطابق کد زیر در تنظیمات وارد کنید:

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX - License - Identifier: Apache - 2.0

using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace CreateBucket
{
  public class CreateBucket
  {
    // This example shows how to use Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
    // to create a new Amazon S3 bucket. The examples uses AWS SDK for .NET 3.5 and
    // .NET 5.0.

    private static IAmazonS3 _s3Client;

    static async Task Main()
    {
      var awsCredentials = new Amazon.Runtime.BasicAWSCredentials("<ACCESS-KEY>", "<SECRET-KEY>");
      var config = new AmazonS3Config { ServiceURL = "<ENDPOINT>" };
      _s3Client = new AmazonS3Client(awsCredentials, config);

      // Continue your code here
    }
  }
}


نمونه کد بارگزاری آبجکت در فضای ابری پشتیبان #

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache - 2.0

using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.Reflection;

namespace UploadObject
{
  // The following example shows two different methods for uploading data to
  // an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket. The method,
  // UploadObjectFromFileAsync, uploads an existing file to an Amazon S3
  // bucket. The method, UploadObjectFromContentAsync, creates a new
  // file containing the text supplied to the method. The application
  // was created using AWS SDK for .NET 3.5 and .NET 5.0.

  class UploadObject
  {
    private static IAmazonS3 _s3Client;

    private const string BUCKET_NAME = "<BUCKET_NAME>";
    private const string OBJECT_NAME = "<OBJECT_NAME>";

    private static string LOCAL_PATH = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);

    static async Task Main()
    {
      var awsCredentials = new Amazon.Runtime.BasicAWSCredentials("<ACCESS-KEY>", "<SECRET-KEY>");
      var config = new AmazonS3Config { ServiceURL = "<ENDPOINT>" };
      _s3Client = new AmazonS3Client(awsCredentials, config);

      // The method expects the full path, including the file name.
      var path = $"{LOCAL_PATH}/{OBJECT_NAME}";

      await UploadObjectFromFileAsync(_s3Client, BUCKET_NAME, OBJECT_NAME, path);
    }

    /// <summary>
    /// This method uploads a file to an Amazon S3 bucket. This
    /// example method also adds metadata for the uploaded file.
    /// </summary>
    /// <param name="client">An initialized Amazon S3 client object.</param>
    /// <param name="bucketName">The name of the S3 bucket to upload the
    /// file to.</param>
    /// <param name="objectName">The destination file name.</param>
    /// <param name="filePath">The full path, including file name, to the
    /// file to upload. This doesn't necessarily have to be the same as the
    /// name of the destination file.</param>
    private static async Task UploadObjectFromFileAsync(
      IAmazonS3 client,
      string bucketName,
      string objectName,
      string filePath)
    {
      try
      {
        var putRequest = new PutObjectRequest
        {
          BucketName = bucketName,
          Key = objectName,
          FilePath = filePath,
          ContentType = "text/plain"
        };

        putRequest.Metadata.Add("x-amz-meta-title", "someTitle");

        PutObjectResponse response = await client.PutObjectAsync(putRequest);

        foreach (PropertyInfo prop in response.GetType().GetProperties())
        {
          Console.WriteLine($"{prop.Name}: {prop.GetValue(response, null)}");
        }

        Console.WriteLine($"Object {OBJECT_NAME} added to {bucketName} bucket");
      }
      catch (AmazonS3Exception e)
      {
        Console.WriteLine($"Error: {e.Message}");
      }
    }
  }
}


نمونه کد بارگذاری Multi-part آبجکت در فضای ابری پشتیبان #

برای فایل های با حجم بالا در فضای ابری بهتر است حالت multi part Upload فعال باشد. مانند نمونه زیر فایل خود را بارگزاری کنید:

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

namespace UploadFileMPULowLevelAPIExample
{
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.IO;
  using System.Threading.Tasks;
  using Amazon.Runtime;
  using Amazon.S3;
  using Amazon.S3.Model;

  /// <summary>
  /// Uses the Amazon Simploe Storage Service (Amazon S3) low-level API to
  /// upload an object from the local system to an Amazon S3 bucket. This
  /// example was created using the AWS SDK for .NET verion 3.7 and
  /// .NET Core 5.0.
  /// </summary>
  public class UploadFileMPULowLevelAPI
  {
    private static IAmazonS3 _s3Client;

    private const string BUCKET_NAME = "<BUCKET_NAME>";
    private static string LOCAL_PATH = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);
    private const string OBJECT_NAME = "<OBJECT_NAME>";

    public static async Task Main()
    {
      string bucketName = BUCKET_NAME;
      string keyName = OBJECT_NAME;
      string filePath = $"{LOCAL_PATH}/{keyName}";

      var awsCredentials = new Amazon.Runtime.BasicAWSCredentials("<ACCESS-KEY>", "<SECRET-KEY>");
      var config = new AmazonS3Config { ServiceURL = "<ENDPOINT>" };
      _s3Client = new AmazonS3Client(awsCredentials, config);

      Console.WriteLine("Uploading an object...");
      await UploadObjectAsync(_s3Client, bucketName, keyName, filePath);
    }

    /// <summary>
    /// Uses the low-level API to upload an object from the local system to
    /// to an S3 bucket.
    /// </summary>
    /// <param name="client">The initialized S3 client object used to
    /// perform the multi-part upload.</param>
    /// <param name="bucketName">>The name of the bucket to which to upload
    /// the file.</param>
    /// <param name="keyName">The file name to be used in the
    /// destination S3 bucket.</param>
    /// <param name="filePath">The path, including the file name of the
    /// file to be uploaded to the S3 bucket.</param>
    public static async Task UploadObjectAsync(
      IAmazonS3 client,
      string bucketName,
      string keyName,
      string filePath)
    {
      // Create list to store upload part responses.
      List<UploadPartResponse> uploadResponses = new ();

      // Setup information required to initiate the multipart upload.
      InitiateMultipartUploadRequest initiateRequest = new ()
      {
        BucketName = bucketName,
        Key = keyName,
      };

      // Initiate the upload.
      InitiateMultipartUploadResponse initResponse =
        await client.InitiateMultipartUploadAsync(initiateRequest);

      // Upload parts.
      long contentLength = new FileInfo(filePath).Length;
      long partSize = 400 * (long)Math.Pow(2, 20); // 400 MB

      try
      {
        Console.WriteLine("Uploading parts");

        long filePosition = 0;
        for (int i = 1; filePosition < contentLength; i++)
        {
          UploadPartRequest uploadRequest = new ()
          {
            BucketName = bucketName,
            Key = keyName,
            UploadId = initResponse.UploadId,
            PartNumber = i,
            PartSize = partSize,
            FilePosition = filePosition,
            FilePath = filePath,
          };

          // Track upload progress.
          uploadRequest.StreamTransferProgress +=
            new EventHandler<StreamTransferProgressArgs>(UploadPartProgressEventCallback);

          // Upload a part and add the response to our list.
          uploadResponses.Add(await client.UploadPartAsync(uploadRequest));

          filePosition += partSize;
        }

        // Setup to complete the upload.
        CompleteMultipartUploadRequest completeRequest = new ()
        {
          BucketName = bucketName,
          Key = keyName,
          UploadId = initResponse.UploadId,
        };
        completeRequest.AddPartETags(uploadResponses);

        // Complete the upload.
        CompleteMultipartUploadResponse completeUploadResponse =
          await client.CompleteMultipartUploadAsync(completeRequest);

        Console.WriteLine($"Object {keyName} added to {bucketName} bucket");
      }
      catch (Exception exception)
      {
        Console.WriteLine($"An AmazonS3Exception was thrown: {exception.Message}");

        // Abort the upload.
        AbortMultipartUploadRequest abortMPURequest = new ()
        {
          BucketName = bucketName,
          Key = keyName,
          UploadId = initResponse.UploadId,
        };
        await client.AbortMultipartUploadAsync(abortMPURequest);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Handles the UploadProgress even to display the progress of the
    /// S3 multi-part upload.
    /// </summary>
    /// <param name="sender">The object that raised the event.</param>
    /// <param name="e">The event parameters.</param>
    public static void UploadPartProgressEventCallback(object sender, StreamTransferProgressArgs e)
    {
      Console.WriteLine($"{e.TransferredBytes}/{e.TotalBytes}");
    }
  }
}


برای نمونه های بیشتر به آدرس https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/S3 بروید.