برای استفاده از تمامی امکانات پارتیشن S3 و همچنین برای استفاده روی سرور و سیستم عامل های مختلف برای ذخیره سازی نیاز هست ه کلاینت MinIO را نصب کنید.

نصب روی GNU/Linux #

لینک دانلود :

PlatformArchitectureURL
GNU/Linux64-bit Intelhttps://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
64-bit PPChttps://dl.min.io/client/mc/release/linux-ppc64le/mc
wget https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
chmod +x mc
./mc --help

نصب روی Microsoft Windows #

لینک دانلود :

PlatformArchitectureURL
Microsoft Windows64-bit Intelhttps://dl.min.io/client/mc/release/windows-amd64/mc.exe

پس از نصب از طریق ابزار cmd یا powershell دستورات نصب و کانفیگ را اجرا کنید.

mc.exe --help

برای کانفیگ اطلاعات دسترسی پارتیشن S3 اطلاعات دسترسی را باید در فایل کانفیگ کلاینت MinIO وارد کنید.

دسترسی به فایل کانفیگ :

~/.mc/config.json

دستور کانفیگ اتصال به پارتیشن S3:

mc alias set <ALIAS> <YOUR-S3-ENDPOINT> <YOUR-ACCESS-KEY> <YOUR-SECRET-KEY> --api <API-SIGNATURE> --path <BUCKET-LOOKUP-TYPE>

مستندات کامل کلاینت MinIO را در اینجا مشاهده کنید.

راهنمای تصویری نصب در لینوکس #