ترکیب فایل‌های صوتی

*این قابلیت به زودی به سرویس اتوماسیون فضای ابری پشتیبان اضافه خواهد شد.