استخراج متن از تصویر

ایجاد سنسور #

اکشن ایجاد متن بسازید #

برای این که از متنی که در یک فایل تصویری وجود دارد، متن را با فرمت txt استخراج کنید، لازم است اکشن ایجاد متن بسازید. در بخش منبع گزینه عکس (تصویر) را انتخاب کنید و در بخش فرمت فرمت TXT را انتخاب نمایید.

سپس در فیلد زبان باید زبان متنی که در تصویر وجود دارد را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که هرقدر که تصویر واضح تر و خالی از اجزای غیر متنی باشد، متن خروجی با دقت بیشتری استخراج می‌شود.