ایجاد فایل صوتی از ویدیو

ایجاد سنسور #

اکشن ایجاد فایل صوتی بسازید #

برای استخراج صوت از فایل های ویدیویی کافیست در گزینه های اکشن گزینه «ایجاد فایل صوتی را انتخاب کنید و در بخش منبع گزینه ویدیو را انتخاب نمایید.

سپس در بخش فرمت ها از بین فرمت‌های mp3، ogg، acc، wav یک گزینه را انتخاب کنید.