تبدیل فرمت فایل‌های صوتی

ایجاد سنسور #

اکشن ایجاد فایل صوتی #

برای این که فرمت های مختلف فایل های صوتی را به فرمت مورد نظر خودتان تبدیل کنید در بخش اکشن، باید اکشن «ایجاد فایل صوتی» را انتخاب کنید و در بخش منبع گزینه «فایل صوتی» را انتخاب کرده

و سپس در بخش فرمت ها فرمت موردنظر خود را برای فایل نهایی انتخاب کنید: